is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 79 )

béfpraakte ftem ten zynen voordeele liet hoeren, zyne verdienften omtrend zyne medeburgers' herinnerde , en reeds indruk begon te «maken , drie Franciskaner - monniken , die zich midden in den hoop bevonden, de omftanders hadden opgehitst, om den man, die niet tot hunne party behoorde, te beltonnen. Een Overman van één der negen gilden, een buurman van Chapel, ging daarna op zynen verdediger los, wierp hem ter aarde, en liet het aan 'tvolk over, om hem, volgends zyn voorbeeld, met voeten te treden.

Naar de fchrikbeelden des tegenwoordigen oogenbliks vervormen zich ook volftrektlyk de zeden; zy nemen een zweem aan van mistrouwen, agterhoudendheid , en geftrengheid. De onzekerheid van een {taalkundig en burgerlyk beftaan brengt deze verfchynfelen aldaar te weeg , waar anders de weelde haaren zetel fcheen gevestigd te hebben. De vrolykheid der maaltyden is verdwenen; alle zoorten van pracht en fieraad worden beperkt, even of men zich tot gewichtiger behoeften bezuinigen moest, of thands niet meer noodig had, de oogen des volks door gen ydel tooifel te verblinden. Eén (luk, echter, der hier in zwang zynde verfpillingen konde geene vermindering dulden, omdat zulks het éénige beftaan uitmaakt eener al te talryke clas-

fe