is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ho )

fe van ongelukkigcn. Ook de gevolgen der al te ongelyke verdeeling van goederen, armoede en bedelary, moesten zich in alle haare affchuwlykheid vertooncn; het getal van bedelaars vermeerdert even zeer, als dat der gcrieflyke meisjens, die haare bekoorlykheden veil bicden tot duizenden. Waarfchynlyk ook met betrekkingtot die geweldige natuurdriften, die zich, door eene Staatkundige omwenteling, niet zoo ligtlyk, als andere takken van weelde, laren verbannen, is het aantal van modekraamfters hier zoo onbefchryflyk groot, dat ik my niet herinnere, ooit eene plaats gezien te hebben, Pnrys zelfs niet uitgezonderd, waar de, tot vervaardiging cn verkoop van opfchik dienende, winkels in alle ftraateu zoo talryk waren. De fchoone Sexe te Brusfel verdient mogelyk ook het verwyt, dat zy zich, door openlyke onlusten en rampfpoeden, van de gewichtige belangen van toilet en tooifel niet laat afftroomen. Doch met dat alles, ontdek ik, onder den gegoeden burgerftand , eenige aardige tronién, welken men deze zwakheid gaarn vergeeft; ik zie ook eenige ranker geltalten, en eenige blondes van edeler geftalte. Men mist alleen een vonk van Prometheus in haar oog, deze fchoone automaten kunnen niets anders , dan zondigen en bidden.

Koel-