is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8t )

Koelbloedigheid — overal phkgma! Ik beWeef zelfs, dat deze kenfchetzende trek zich zelfs openbaart in de fpelen der kinderen op Straat, tiet verdient ten minften opmerking, dat wy tot hiertoe in alle biabandfche fteden, waar wy geweest zyn, zonder uitzondering, de meisjens, van zeven tot dertien jaaren, eiken avond dezelfde tydkorting zagen nemen, naamlyk het bekende over het touw Springen, hetwelk men zich by beurten over het hoofd en onder de voeten werpt. Dan fprong ieder op zich zelve alleen in het touw; dan waren 'er twee, die een langer touw om eene derde wierpen. Deze levendige beweging is waarfchynlyk eene werking van dat inftinkt, hetwelk voor de behoudenis eens lichaams waakt, waarin anders de vry willige werking geheel niet te befpeuren isT Eene zeer algemeene ondervinding leert* dat juist detraagtte Kinders, éénmaal in beweging gebragt, het langst en hevigst woelen. Ik herinnere my niet, by dit fpel in Braband ooit een jongen gezien te hebben, en ook dit is eene bevestiging myner onderstelling.

By den bejaarden is zoodanige langzaamheid van aard buiten alle tegenfpraak: zy vertoont zich, echter, het meest in het gebruik des verStands. DikwerS hebben wy ons verwonderd over dc koele onverschilligheid, waarmede de p Brabau-