is toegevoegd aan je favorieten.

Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenisse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERL. GESCHIEDENIS. 175

hunne inzigcen, fchoon dezelve aan die Landvoogdesre niet beantwoordde; waarom zy ook, over 't fneuvelen des Hertogs, geenzins bedroefd was.

Geen onder de dingers, na het Huwelyk, met maria de Ryke (♦), kwam, in jaaren en rang, beter met haar overeen, dan maximiliaan, Aartshertog van Oostenryk, thans achttien jaaren oud, Zoon van Keizer freder ik den III, die, reeds by haar 's Vaders leeven, haar ter Egtgenoote voor deezen .Zoon begeerd hadt. De Vlaamingen zagen in hem een Verdeediger tegen de Franfchen te gemoet, en dit Huwelyk voor zeer aanzienlyk aan; terwyl de verafgelegenheid van 's Aartshertogs Erflanden, en de geringheid zyner inkomften, zyn vermogen zo zeer bepaalden, dat zy niet gefchikt fcheenen om de vrees of y verzugt der geenen, die zich de befchikkiug over de hand der Vorftinne aanmaatigdengaande te maaken; ook.mogten zy verwagten, eenen jongen Vreemdeling wel naar hunne hand u zullen kunnen zetten. JMaria. hadt zicli

ver

(*) De Gefchiedenis der veelvuldige Vryadien deeze Vorftinne is begreepen in een klein Boekdeeltje, in de flyl en vorm van een Roman, fchoon doorgaans gegrom op de waarheid der Gefchiedenis, onder den tytel va Uifioirs Sccruti ie Bourjpyne.

V Bosk.

LU. HO0ÏDST?»

Maximiliaan

tot baar Egtgenoot gekoo. zen.

r, 1 i 1