is toegevoegd aan je favorieten.

Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenisse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v Bons. Ui. HoonwTi

1

<

I i

1

i

i

% c ó d

b

>(

v

176 C HA RAC TER KUNDE der

verbonden „ te zullen Huwelyken, en eenen „ Voogd en Man te kiezen, by advys en „ goeddunken van den Heeren van haaren Bloede, en van den Staaten van haare „ Landen;" dit was het eerfie punt van 't Groot Privilegie.

Greetig nam de gierige Keizer den voorflag van dit Huwelyk aan, en zondt zyn Zoon herwaards, om het te voltrekken; doch met een zo flegten uitzet, dat de Hovelingen der Hertoginne, den Bruidegom te gemoet getrokken , hem van geld ontbloot vonden, en les moesten voorzien. Dit kón niet nalaaten Jen Aartshertog veragtlyk te maaken in hunie oogen. Een ongunftig verfchil van gelartheid en zeden deedt zich hier op. De Dnderdnnnen van het Huis van Bourgonje, nerkte cc mines op, waren gewoon te :even onder ryke Vorsten, magtig om hunlen Amptenaaren en Hovelingen, groote nkomften te bezorgen; zy hielden een zeer ragtig Hof, zo ten aanzien van Tafel als an Huiscieraaden en Kleederen voor hun igen Perfoonen en Staatsdienaaren; terwyl z Duitfchers, regt het tegendeel, en, ten ven tyde, van ruwe reden en aan eene onefchaafde leevenswyze gewoon waren ; ■ Aartshertogs Opvoeding was daar en bom verwaarloosd, zyne onërvaareJongheid

hadt