is toegevoegd aan uw favorieten.

Verward Nederland; of, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van den jaare MDCCLXXX-MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derfchap , en Gecommitteerden Hunner Ed. Grooc Mogenden, tot het groot befoigne — na dat zy overeenkomftig de Commisforiaale Refolutie Hunner Ed. Hoog Mogenden van den 25 Odtober, en, in gevolge het bericht, van Heeren Burgemeefteren en Regeerders der Stad Amfteldam, van den 24 October, wegens de aan de vergadering door zijne Hoogheid medegedeelde papieren, betreffende eene geheime onderhandeling met het Noord.Americaanfche Congres, onderzocht hadden — aan de Vergadering overgegeeven werd, heeft men goedgevonden en verftaan, te verklaaren, dat Hun Ed. Gr. Mog. alles, wat door of van wege Heeren Burgemeefteren der Stad Amfteldam, in gemelde zaak gedaan en ondernomen is, afkeuren, envooronbillyk houden: voorts heeft men beflooten, dat door Heeren van de Ridderfchap,en door Gecommitterden van Hun Ed. Gr. Mogenden, tot het groot befoigne, onderzocht en overwogen zal worden, welke voorzorgen een beter gevolg belooven, en welke middelen het voegelykst gebruikt en aangewend kunnen worden, om in het toekomende dergelijke onderneemingen van een medelid der Hooge Regeering, zonder weeten en bewilliging der overige medeleden, voortekomen en te verhinderen; en, ten tweeden, dat aan H. Ed. Gr. Mogenden van de beraadilagingen en het advis deezer Heeren bericht gegeven zal worden: ook zijn Heeren Gedeputeerden Hunner Ed.Gr. Mog. tot de Generaliteit gevolmagugd, Gecommitteerden tot het fecreet befoigne daarvan te onderrichten, en de Heer Raad Penfionaris deezer Provincie heeft last ontvangen, den Heere Ridder ij o r c k, als buitengewoon Afgezant en Gevolmagtigde zijner