is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1781. sxl

LXV. Refnlutie van de Ridderfchap der Pro* vincie Overysfsl, omtrent de zaak

Van jr. d. VAN der capellen TOT

DiCN pol ; genomen den 4 , en ter Staatsvergaderinge ingehragt den 5 April 1781.

In Deliberatie gelegd zynde de Requeste van den Hee~ re jP. D. van der Capellen tot den Pol, op den y der laatstverloopen maand Maart ter Vergadering van Ridderfchap en Steden in deliberatie gebragt, en des tydes door alle de Leden overgenoomen , houdende onder inbaafie van zyne voorige gedaane adresfen, verzoek, dat Hun Edel Mogende deezen Landdag niet wilden laten afloopen, zonder zyne zaak in eene gunftige overweeginge te neemen.

Is goedgevonden, om daarop, nevens de Heeren van de Ridderfchap ter Vergaderinge van Ridderfchap en Steden voor Refolutie en advis uit te brengen; dat Hunne Ed. Mogende vermeenen reeds meermaalen hun gevoelen over die zaak geuit, en hetzelve ook met aandrang van reedenen bekleed te hebben, ten dien fine nogmaals inhrxreerende haare Refolutie van den 15 Maart en 4 April 1780 op dat fubjecl genoomen, en ter Vergadering van Ridderfchap en Steden ingebragt en in dé Notulen geinfereert, met verklaaring, dat daar by als nog blyven perfisteeren, als oordeelende , dat te kort zouden doen aan het Erfftadhouderlyk gezag, zoo als by het Reglement op de Regeering deezer Provincie is bepaald en vastgefteld, wanneer in die door zyne Hoog» beid, volgens de gedaane fubmisfie der refpective Leeden van Staat, afgegeeven dispofitie, omtrent de rechtelyke afdoening der zaak van opgemelden Heer eenige verandering kwamen te maaken j dat Haare Edele Mogende ook daarenboven zouden vermeenen eene groote laagheid te begaan, en zig voor de posteriteit ten hooglten verantwoordelyk te zullen ftellen , wanneer zig als nu in eene minnelyke onderhandeling met voormelden Heere kwamen in te laaten, daar men hunne over die zaak gehoudene regtmaatige handelingen voor het oog O 2 van