is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1781. 213

LXVI. Refolutie der Stad Zwolle , in de zaak

Van jr. van der capellen tot den

poll , raakende de Drostendienften. Ingeleverd ter Fergaderinge der Staaten van Overysfel, in dato 6 April 1781.

Ter Vergadering wederom voortgebragt en by refumtie nader gedebbereert zynde op de Refolutie van de Heeren van de Ridderfchap, in dato den 25 Miart des jaars 1779,over het different,raakende de Kedemtie der Drostendienften , tegens deezer Stads Refolutie en eventueel protest van den 39 Oclober 1779 ter Vergaderinge vat. Ridderfchap en Steden overgegeeven.

Is goedgevonden , de Heeren Gecommitteerden ten Landdage in mandatis te geven , ter Vergadering van Riaderfchap en Steden voor te dragen , te declareeren en in ée Notulen te doen infereeren.

Dat Schepenen en Raden met zoo veel genoegen , als ze by den eerften opflag vernaamen , dat eindelyk op hunne inftantie van den 23 Maart 1779 door de Heeren van de Ridderfchap , na een verloop van min of meer derdehalf jaar, de gereferveerde aantekeninge tegens opgemelde deezer Stads protest twee dagen daar aan op den 25 van dezelfde maand was overgegeeven, verwagt hadden , dat welgemelde Heeren daarby of in wederzydfche gevoelen genereufelyk zouden zyn overgegaan, ofte immers dezelve hunne aantekeninge zoodanig overtuigend hebben ingefteld en gefurneerd , dat men , daar door gedesabufeerd, met opheffing van 't protest, van fentiment zoude hebben kunnen veranderen.

Gelyk men op den gezeiden 23 Maart by 't advis aan zyne Hoogheid , over de zaken van de Heer van der Capellen tot den Poll, niet verre van 't begin, ter Vergaderinge hadde verklaard als dan gaarne te zullen doen.

Dog dat men, wel verre van dit een of ander, integendeel by examinatie heeft bevonden, de Heeren van de Ridderfchap zich daar by nergens anders meede te hebben bezig gehouden, dan aan de eene zyde dezerzyds gehouden onberispelyk gedrag onverdiend, en met O 3 in-