is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üïi april, ZAAKEN VAN 178*.

ïnvlegting van uitdrukkingen. die waarlyfc niet weinig ongemefureerd zyn, te taxeeren, en zoo doende te begaan dezelfde fout, die ze in anderen zoo zeer verfoeien.

Terwyl ze aan de andere kant van het groote poïnct^ daar het alles van afhangt, te weten, de wettigheid ot Onwettigheid deezer dienften, met de merites en de dagelykze executie <-an de Refolutie van Ridderfchap en Steden van den 18 Maart 1631, door het nog by conr tinuatie ontfangen der daar by vermeerderde Drosten Tractementen, geen enkel woord fpreeken, maar, onder employ van eene bloote referve van nader aantekeninge dien aangaande , hun geheele vertoog bepalen in een onderzoek omtrent de formaliteit der Refolutie van den 4 April 1776. wanende, dat dezerzydze Protest ook alleen maar op de verzuim Je form zoude berusten, waarvan zig egter het contrarie by de enkele Jeéture ontdekt. Dat Schepenen en Raden nu wel een zeer ruim veld voor zig zien , om de ongemeriteerde bejegeningen der Heeren van de Ridderfchap, met gelyke onaangenaamheid, en met meerder regt te retorqueeren»

Dog dat ze om zig door dergelyke afgekeurde re, flexien van 't waare verfchilpunt , daar het algemeene belang der goede Ingezeetenen re veel aangeleegen is , in geenen opzigte te verwyderen, zulks niet doen zullen.

In tegendeel van intentie zynde om by de zaake zelfs te blyven, omtrent de reproches (r.) van overyling, (2.) van onkrTnde van deezer Stads vorige Regenten, en (3.) van 't verzwygen der Refolutie van den 18 Maart 5631. (want dit is het al , waarop met zoo veel omilag gevit word) tot hunne decharge zullen remar. queeren.

Dat wat bet eerfte aangaat, elk, die zig uit de retroaéten gelieft te reprasfenteeren, dat het rapport, voor de Drosteudienllen, de compolhien, en de voet van afkoop van dien uitgebragt, en door dezer Stads Gecommitteerden pvergenoomen zynde,op den 23Maart 1775, 'er meer dan een geheel jaar is verlopen, eer de gequa> ftioneerde Refolutie met de meerderheid, te weeten de Ridderfchap en twee Steden Deventer en Campen, op den 4 April 1776 is genomen, ligt zal begrypen, dat-

d.ee'-