is toegevoegd aan je favorieten.

Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek, oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. H-Z.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

946 OOSTERDYK. (HERMANNUS GERARDUS)

het openbaar te fpreeken; waar toe de zucht, gelijk hij e'. ders verklaart, hem telkens bijbleef: zodat hij. bij het over. gaan van het eene School tot het andere , telkens neer ver. beugd was over het doen van de Gratiarum AeHo* of openbaare dankbetuiging, dan over den Prijs, dien hij behaalde.

De Utrechtfche Hoogleeraar in de Geneeskunde, joannes POsterpye schacht, Oom van onzen oosterdyk, wierdt nu de Raadgeever omtrent he: aanleggen zijner ftudien. Op diens raad genoot hij het onderwijs der vermaarde Hoonleeraaren abïsoldus drakenborch , petrus wesseling en reits, in de Algemeene Gefchiedenis, het Latiju en Grieksch en de Welfpreekendheid, en vervolgens van jacobus od», in de Wis» en Natuurkunde. Naa de beöeffening van deeze voorbereidende Weetenfchappen, ging hij tot zijne hoofdttud.c over, en hadt daarin tot Leermeesters, bovengenoemden joannes oosterdyk schacht in de Theorie en Praktijk, wachtbnPokff in de Kruid- en Scheikunde, en woertman ui de Ontleed- en Heelkunde. Ook hoorde hij nog een jaar den Hoogleeraar hahn, over de Natuurkunde. Naa acht -naren aan de beöeffetdrg van alle deeze onderfcheidene ukken van Geleerdheid bedeed te hebben , wierdt oosterdyk , in de Maand September des Jaars 1754, ">t Doftor in de Geneeskunde bevorderd , met eene Verhandeling de tnotu Muuulo, rum In 't begin van Meij des volgenden Jaars zette hi) zich te Amfterdam neder, om aldaar de Praktijk te oelTenen. Dezelve, gelijk het gemeenlijk met jonge Artzen gaat, nam zeer «aag op: zodat hij veel trjds hadt om te ftudeeren, en, bij tusfehenpoozen, zijnen lust tot de Dichtkunde bot revieren, • welke hem, al van zijne vroege jeugd, hadt bezield, en aan ?t Hoogefchool telkens was aangekweekt. De Lat'.jnicrie Poëzij was zijne hoofdliefhebberij; welke, egter, zints zijn verblijf te Amfterdam, paats maakte voor de Nederduufche, door de gelegenheid tot den omgang met bekwaame Nederlandse D'chers, die zich aldaar, meer dan elder.,. aanbiedt Naderhand kenni* en vriendfchap gemaakt hebbende met den geleerden hieronymus de Bosch, beving hem, van ïTèflws, l lust om zijne kragten in de Latijnfche Dtchtkungg' te beproeven. lD