is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOa aug. ZAAKEN VAN

1783.

vervolg van het eerde Advys, en vermosers haare referve des tyds het nemen van duk gem. "Refolutie van den 24 April gedaan, de gronden nader te adftrueren, waarop zy eenige der grieven , vooral betreffende de meede-diredie van het Eerzame Collegie der Gemeenslieden in zommige zaken op dien gemelden 24 April hadden verklaard, gefundeerd geoordeeld te hebben.

Nergens dog is gepofeerd , dat de Stad of wel die Leden van dien, in geen Lands of Quartiers impofitien zouden kunnen confenteeren buiten toeftemming van gem. Collegie. En deeze nadere eu uitvoerige bewyzen van hun geadvifeerde zoude men op dien zelfden "24 April hebben medegedeeld ("als toen ter tyd ouk reeds meerendeels in fcriptis vervat en ad manus zynde) zoo 'er by de overige negen Heeren maar de minfte uispofitie hadde toegefcheenen, om de zaaken met Gemeenslieden Commisforiaal te behandelen.

Dog hoe ver derzelver advyfen daar van moeten aliëen , en hoe vrugteloos derhalven alle verdere adftruébe en nadere behandeling der materie zoude geweest zyn , kunnen den inhoud en de bewoordingen v;m gemelde Magillraats-Refolutie van den 24 April genoeg bewyzen: — Dus het drukken en publyk maken van die Magiftraats Refolutie , zoo als boven gemeld, voor de aanleidende oorzaak moet gehouden worden van het publyk maken der disfentiërende Advyfen.

Om niet te zeggen , dat het publyk maken der advyfen van difcreperende Leden , zedert eenigen tyd niets ongewoons is, en dienende niet alleen om elk oüpartydige in ftaat te ftellen , om over de gegrondIjeid of ongegrondheid der redenen , waarom men van zyflfl, medeleeden gedisfentieert heen, te kunnen oorueelen; maar ook noodzakelyk om te prjevenieren, dat niet fomwylen die advyfen, zeer verminkt, voorts tegens de intentie en het oogmerk van derzelver Inftellers , aan anderen worden gecommuniceerd ; behalven dat in st tegenwoordig geval, daar de voornaamfte materie en zaak in qusesrie betrof de rechten en pra;rogatjven van her eerzaame Collegie der Gemeenslieden dezer Stad, het de disfentiërende Leden mee onveifchil»

lig