is toegevoegd aan je favorieten.

De schoenmaker van Damaskus, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 103

NADIR, met vuur. Mag ik u geloven?

PYRRHA, ter zyde. Waarheid fpreken is myne zaak niet. (Overluid?) De dag nadert, en hare vrouwen, met ryke ltoff.'n en kostbare juweelen beladen, bevinden zich reeds by haar; zy glimplagchte op het gezigt der prachtige kleeding, welke hare fchoonheid een' nieuwen glans byzetten zal.

NADIR, ongeduldig.

Verder?

PYRRHA.

„ Ik zal hem beminnen," zeide zy met eene zagte ftem : ,, ik zal hem beminnen. Hoe zou ik hem ian. ,, ger kunnen weêrftaan? hy is zo teder, zo belang„ verwekkend, zo liefderyk; hy bezit al hetgeen

'er noodig is , om een teder hart te vervvin„ nen."

N A D T R , met vuur. Vrouwen van het ferail! gefi)cder:en! (laven! ik verkies my eene deeU-enoote, die over myn hm regeert, en wier hart ik hoop te bezitten; ik begeer geen borg voor hare trouw, dan hare deugd en hare ceden; ik wil fiechts ééne geliefde aanbidden, in wie ik de bekoorelykheden aller vrouwen zal vinden. Gv, die door een wreed gebruik u in myne magt gefteld ziet, die u, op den eersten wenk, aan G 4 myne