is toegevoegd aan je favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het schrikkeljaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 De Goede Huisvader

wijze getracht te redden , indien ik biet in tegen de zedigheid gezondigt hebbe, G «d hoop ik zal bet mij vergeeven. INimmerwas ik meer aangedaan, ik itond op het punt om haar in mijne armen te drukken , doch wederhieid mij. hoe hervatte ik, ik vinde dan no? braave Kinderen ! Gij bekoord mij j Jk vei iaat u niet, ondanks u zelve verlaat ik u niet, ik ga met u derwaards; gij hebt een bijftand eene i bupe in dit geval nodig, naderhand i fcunt gij miJ aiieS verhalen. Het was natuurlijk, na het geen zij voor mij i gedaan i^d, en daar zij mijne zedige i behandeling te haarwaards had gl- i zien, dat zij vertrouwen in mij ftel«f**, i JS'ngen naar de gevangenis, maar helaas ! de goede Grijsaard, was onder zijn rampen bezweeken ea bad den geest gegeeven. Ik zal het

?,hI.rWa8eu ' ~dat hier voorviel afte- i

lene: en, de Cipier was 'er zelfs ten 1

hougrten van getroffen , ik voldeed den : fchuioeifcher, nam Louize met mij

naar rn„ne Wooning en liet het Lijk j 11d*rwaard,s hengen ,het welke ik

ffiLag/° daar na deed tej ^rde beftel.en. Louize welke zeer treurig

£! ff* betreurde en de ongevoebge Waereld verfoeide , verhaalde mij

da