is toegevoegd aan je favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1794

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ALIGM. JESUS CHRISTUS. 22?

niet geopenbaard worde. Hy geeft hen den welmeenenden raad , dat zy hunne oogen met oogenzalf zullen zalven, opdat zy zien mogen , dat is: dat zy zich door den Heiligen Geest moeten laaten verlichten, Openb. Joh. 1 : t8. Zyn raad is devhalven van dién aart , dat hy hun tevens genoegzaame genadekrachten aanbiedt, opdat dezelve ook by hen werkzaam zyn mogen. O dat dan toch van dit oogenblik af geen onbekeerd mensch zich zeiven in den weg weezen,en zonder nood-

zaakelykheid * want noodzaa-

keiyk is zulks nimmer —— verlooren gaan mogt! Den boetvaardïgen zondaaren geeft hy den raad, dat zy met den geheelen last hunner zonden maar tot hem zuilen komen , om van hem verkwikt en gerust gefteld te worden , Matth. n ? a8. De geloovigen ontvangen van hem den raad, dat zy waaken en bidden moeten, pm niet in aan» vechting te komen, Matth. 26: 411 zy houden moeten, wat zy hebben, opdat hen niemand hunne kroon ontneemen , Openb. Joh. 3: jj ; dat zy getrouw moeten weezen tot den dood, Openb. Joh, 2: 10. Ook hun biedt hy daartoe de noodige ge* K 3