is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 227 )> l

dagtverdienende beuzelingen befchouwde; de eerste oirfprongen ,\ naamlijk, der Steden en Rivieren, die men veelligt in een klein huis, of gering beekje zou te zoeken hebben.

Zij, die tegenwoordig zig vermoeien, om ons de eerfte fügtêrs en Bewooners der meeste Steden aantewijzen, vinden zig menigwerveh gedrongen, hun toevlugt tot Fabelen te neemen, ten einde dat tijdvak, of die gaaping, aantevullen, die men tusfchen het eerste begin en dien bloei eener Stad, aantreft, waardoor ze aanmerklijk word. In dat geval kunt ge u met gisfingen en vertelzeltjes vermaaken.

Ik geloof niet dat gij de minste begeerte zult hebben, om in dien doolhof der onzekerheeden omgefleept te worden, en zulks zou plaats moeten hebben, wanneer ik naar den oirfprong van Brusfel omzogt. •

De naam deezer fchoone en aangenaame Stad word op veelerlei wijzen gefpeld. Onder, anderen fchrijven eenigen dien, Brugfel willende dat zij deezen naam zou ontleenen van een Brug , over de Senne geflagen , waarop de eerste Huizen geftigt zouden geworden zijn, wordende deeze plaats nog heP 2 den