is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Braband.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 228 >

den de Borgval geheetett, te vinden nabij de Kerk van S. Gerij. Anderen fpelden deezen Naam Bruc-cella, willende zo veel beduiden als een Brug met Cellen bebouwd. Nog anderen maaken er Brodsfel van, en ontleenen deeze benaaming van de menigte Broeinesten der Watervogelen, in dien ftreek gevonden. — En hier mede vertrouw ik u overvloedig genoeg gezegd te hebben, wat den naam aangaat.

Het fchijnt genoegzaame zekerheid te hebben, dat het Eiland St. Gerij de wieg van Brusfel was, dat dc armen of takken der Rivier, waardoor dit Eiland geformeerd werd, met Bruggen beflagen waren, en de Plaats zelve door eene fterktc verdeedigd, van waar men niet onwaarfchijnlijk gist, dat de naam van Borgval herkomftig is.

Brusfel heeft denklijk niet dan zeer langzaam «zig uitgezet en toegenomen, buiten het Eiland; 't was niet dan omtrent het midden der elfde eeuw, dat het met muuren omringd , en in den rang der Steden geplaatst werd.

Er zijn omftandigheeden waaruit men veilig kan opmaaken , dat Brusfel zo al niet voor, ten minsten in de zevende eeuw,

zig