is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c u$ >

bevelen geeven, dat, indien deze Vergade-ing, of wel de Gouverneur of de Commandant der Stad, fh bet een of ander, de hulp der Franfche troupes nodig mogten oordeelen, dezelve tërftond zoude verleend worden.

Wy neemen teffens deze gelegenheid waar, om de Vergadering te erinneren, of ook zoude kunnen goedvieden, in conformiteit van ons uitgebragt rapport, op den 25 Juny f. 1., een Commisfie te liaan, óp-twee of meer leden van deze Vergadering, met cn benevens den Capitein Roelofswaert, en den Onderfchout Nobbc, ■ om de geheele gording der paaien en de boomen rondsom de Stad accuraat op td neemen en te examineeren, en van hun wedervaaren en bevinding aan deze Vergadering te geeven een omftandig fchriftelyk rapport. Als mede in die opneeming zorgvuldig' te letten en na te gaan, op wat wyze dc fluiting der Boomen, aan het dok van de Admiraliteit, cn van de Oost-Indifche Maatfehappy gefchiedt.

Wy hebben eindelyk gemeend, dcwyl nu het commando der Stad gefield is in handen van een perfoon , dat wy ook ter Tafel van deze Vergadering moesten brengen eene Inftructie voor den Commandant, om te' kunnen dienen tot deszelfs naricht, en omme zich daarna te gedraagen.

. Waarop zy verzoeken de goedkeuring en fanciie van deze Vergadering.

. Waarop, na deliberatie, is goedgevonden en vel* ftaan, tot het nazien der geheele gordingen dcr palen er» boomen, als mede tot het nauwkeurig,en zorgvuldig naargaan, hoedanig het gelegen is omtrent de ifuitinge der boomen van de dokken der Admiraliteits- enOostïndiiclie compagnies-werven, te authoriferen de h rgers J, H. Mcycr Caspz. en Eliza Lynflager, met ti cvoegjng■ van den capitein Benjamin Roelof swaert en den onderfchout Nebbe, ten einde van hunne bevind naan deze Vergadering gedetailleerd rapport te doe' is wyders gearresteerd de by bovenftaandc rappoit vermelde inftruftie voor den tydelyken commandant der ftad, reeds geplaatst in de bylage tot het Dagblad der V ergadenng van den 3den dezer.

,De