is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 234 >

■ De Prefident heeft ter Vergadering voorgedragen, ©f, daar op aanfiaanden Woensdag de provifionele committés bedankt zuHen worden, de Vergadering niet zoude kunnen goedvinden, de leden van die committés te verzoeken, by eikanderen te vergaderen, buiten het Huis der Gemeente, om alsdan afgehaald te worden door den Vice-prefident met twee dcr jongfte leden van ieder committé, vergezeld van één' 'fecretaris, twee boden en een detachement gewapende burgers, om begeleid te worden ter kamer der Reprefentanten, en, ria door de Vergadering bedankt te zyn voor derzelver diensten aan dc burgery bewezen, die burgers, in maiuere als voren, te rug te begeleiden:

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verfiaan, zich met de gedane voordragt ten vollen te conformeren, en de twee jongfte leden van ieder der committés te authoriferen, om aan de vier onderscheiden committés van algemeen welzyn, koophandel en zeevaart, finantie, en waakzaamheid, kennis te geven van het gerefolveerde, cn verders de noodige fchikkingen ten dien opzigte te beramen.

Is gelezen eene misfive van den burger D. % Wp Hogendorp, zynde van den volgenden inhoud:

VKTIIEW, GELMHEID, BROEDERSCHAP.

MEDEBURGERS!

Daar ik door Hunne Hoog Mogenden ben aangefteld tot Commies Généraal van de Convoyen en Liccuten cn volgens myne Inftructie verboden is eenig ampt of officie te bekleedcn; zo neeme ik de vryheid, my aan u heden te addresfeerfcn, dewyl ik tevens ben Collonel der Gewapende Burgery dezer Stad, ten einde gy heden gelieven aan my ter hand te doen ftellen een bewys, dat de post van Collonel geenszins als een officie kan worden aangemerkt; dewyl 'er geene traétementen, noch emolumenten, hoe ook genoemd, aan zyn gehegt; en daar het my voorkomt, dat de tegenwoordige tyden vooral verëifchcn eene fpoedi<>e organifatie der Gewapende Burgery, en,zo veel moge-

lyk,