is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '447 )

VERGADERING,

Maandag, 25 April, 1796.

Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Voormiddag, ten tien uren.

Fooozitter: j. c. c. den beer poortugael.

Is gelezen het ontwerp eener misfive am de Nationale Vergadering, zullende dienen ten geleide van eene copy der memorie van confideratiën, van wegen deze Vergadering, by het provinciaal beftuur van Holland , wegens het decreet van de provifionele Reprefentanten van het Volk van Holland, van den 8 Febr. 1. 1., betreffende de organifatie van de gewapende burgermagt van Holland, ingeleverd; en zulks ten einde welgemelde Nationale Vergadering, by derzelver deliberatie over het by haar ingeleverd ontwerp van organifatie, daarvan behoorelyke kennis moge dragen:

Na deliberatie, goedgevonden , dezelve misfive goed te keuren, en, benevens de gemelde copie-me■morie, dadelyk af te zenden.

Is gelezen misfive van de municipaliteit der ftad Zwolle, gedateerd den 21 dezer, verzoekende aan dezelve te doen geworden zodanigefom van ƒ2173:10:4, als voortgekomen zoude zyn van den verkoop van vier veldftukjes, de Capellen genoemd, en van eenige verdere ammunitie, welke,in den jare 1787, van Zwolle naar herwaarts zoude zyn vervoerd en verkocht geworden:

In handen van de fecretarisfen dezer Vergadering, "ten einde van onderzoek in de notulen, naar hetgeen, ten opzigte van gemelde veldftukjes en ammunitie, is voorgevallen.

Zyn ter Vergadering verfchenen de burgers J. Verkerk Junior, //. Heuskcn, E. C. Ninabcr, en Kersje . Kers-