is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

oin dezelfde amptsbediening van koster, ten voordeele van de minderjarigen, door hen vertegenwoordigd wordende, door den geen, die hetzelve, by afwezige beid van den overledenen, heeft waargenomen, zo lang te mogen doen waarnemen , totdat de boedel van° den overledenen zou zyn gebragt tot zodanige liquiditeit, dat het huis en de bediening van het koster-ampt zou kunnen worden aanvaard door den geen, die door deze Vergadering tot koster zou worden aangefteld:

Na deliberatie, goedgevonden, de requestranten te qualificeren, om het voorzegde kosters-ampt, ten behoeve van gemelden minderjarigen, voor den tyd van zes maanden, ingegaan op heden, of voor zodanigen korteren tyd, als waarin de gemelde liquiditeit zal wezen ten einde gebragt, door zodanigen perfoon te mogen doen waaarnemen; met quaïificatie op denzelven, om, gedurende dien tyd, de aften, tot dat kostersampt behoorcnde, te teekenen en Uit te geven.

Is gelezen misfive van de Volksvertegenwoordigers, uitmakende de magiftraat der ftad Arnhem, gefchreven te Arnhem, den 23 dezer; daarby voorftellende, om tevens met hen het varen van de beurtfchepen op Arnhem, en vice ver/a, in plaats van op alle weken, op alle veertien dagen te bepalen:

In handen van het committé van koophandel en zeevaart, om het noodige te verrichten.

Is gelezen addres van den burger Paulus Bosch, verzoekende dat deze Vergadering hem, als niet alleen in zyne grondvergadering van zyn ftemrecht, maar ook van zynen post als kapitein der burgery, ontzet geworden zynde, ten opzigte van de hem aangedane grieven zoude gelieven te herftellen, en hem tegen laster en geweld befchermen en handhaven:

In handen van het committé van juftitie, om confideratiën en advies.

Is gelezen het bericht van de burgers Van Bosfe en IV. suuk. Lil