is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( #5® )

0e Pftét'i óp de in het Dagblad van den 14 dezer géïnelde nota yan den burger Jacob Kool, officier van dé hoofdelyke betaling van het zeevolk; luidende als Volgt:

VBSÏREW, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

AAN DFN RAAD DER GEMEENTE VA« DE STAD AMSTERDAM.

MEDEBURGERS!

De ondergeteekenden, dienende van bericht op ze? kere nota, of een certificaat van den burger Jacob Kcol, officier van de hoofdelyke betaling aar, het zeecomptoir binnen Amfterdam, volgens de apofti 11e, door uwen fecretaris daarop gefteld, hebben dg eere daarop "ujïedcn te zeggen:

Dat zy van oordeel zyn, dit certificaat geenszins voldoet aan hetgeen gylieden van het voorn, comptoir |?oud hebben mogen verwachten, tot bewys der betaling aldaar, voor premiè'n gedaan of noch te doen, en, ingevolge de affpraak met de commisfie uit de Nationale Vergadering en het provinciaal beftuur, door ulieden voor te fchieten; op rekening van welke premié'n doorul. reeds/20,000: — is geavanceerd, buiten de fom van ƒ15,222:3: — , reeds den jj February 1795 aan hetzelve comptoir of het committé' de marine voorgefchoten, en niet gerembourfeerd, welke beide fommen omtrent genoegzaam zyn om ƒ90: — , aan ieder van de 400 man te betalen, welke, volgens de gemelde nota, voor h^t departement van Amfterdam pch hebben aangegeven 5 in tegendeel dunkt het den Ondergeteekenden welvoegelyk, dat 'er gedetailleerde lysten gegeven worden van de namen en qualiteiten der gemelde 400 man, van de keuze, die zy gedaan hebben, uit de twee propofitiè'n, welke gyl. in uwe publicatie van 20 Maart hebt voorgefteld; en, eindelyk, hoe veel 'er betaald is, en noch te betalen ftaat, ten einde te kunnen nagaan hoe veel het zee-cqmptoir van gemelde ƒ 35,252: 3 :— aan uwe finantie te rug te gér ?f*fl had, jntiieu gylieden mogt befluiten pm de noch