is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ijïet betaalde premie -biljetten aan de perfonen, weficë zich uit deze ftad hebben aangegeven, niet door deii gemelden burger Kool, maar door eene commisfie uit ulieden te laten betalen, waarvan onlangs tot u.3* ge-

fproken is. ■ • n ■ ■

De gemelde nota van de hoofdelydë betaling maakt Ook gewag van 106 man, (met de 400 man van hier 606 uitmakende,)welke uit andere ftedenj ert zelfs uit de provincie van Utrecht, aan het zee comptoir gezonden zyn, zekerlyk met oogmerk om ook van u de premie - gelden te eifchen, op welken grond zegt merl biet; dat dit echter erroneus zyn zoude, blykt ten. klaarfte, wanneer men opmerkt dat deze 206 geen pretentie kunnen maken op dat deel der premie, hetwelk extra boven de f 80:— van het land te'Amfterdam is Uitgeloofd; deze lieden jouïsferen van hetgeen gegeven word door de munlcipaliteiten van de onderfchelden plaatfen, van waar volk gezonden is; en kunnen van Amfterdam niet worden gebeneficeerd, naardieri ze daardoor tweemaal extra premie zouden ontfangen 5 en indien de burger Kool alleen bedoelde een vooffchot van de ƒ 80: — aan die lieden te doen, zou hy zich voorafhebben dienen te informeren, of dit viel iii de termen der affpraak met de bewuste commisfiën etl ul. genomen;

Indien wy, door het gevert van dit bericht* aart het oogmerk van uwl. apoftüle voldaan hebben, zal het ons aangenaam zyn; onze begrippen, daarby gevoegd 0 onderwerpen wy aan uwl. welwikkend oordeel,

Heil en bröederfchap!

£geteekend)

&. Van bosse;

jacob daniël dl v&ïesi

Amfterdam, den 25 April, 1796*. Bet tweede jaar der Bataaffche yryfteid.

Na deliberatie, goedgevonden, z\<fh met betzelye bericht alleszins te conformeren.

Lil s XJs