is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 235 2

VERGAS E r' ! j» G',

Zondag, 25 November 1798. vierde jaar der Batfiaf-fehe,jVrijhcld* De» Vóórmiddags, ten half tw?atf -uuren» Voorzitter: huijSeï-vT bastert. fs geleezen Eïtraft uit hét-Register der Refolutiën, Van het Intermediair Adminiftratief Beftuur van het voorrnaalig Gewest Holland, in dato 33 November % 1., houdende aanfchrij ving aan alle Municipaliteiten en Bailluwen, binnen dit voorrnaalig Gewest, je^er voor zo veel deszelfs resfort aangaat, om te voldoen, aan de Misfive, daarbij geïnfereerd, van den Agent van Inwendige Politie; houdende last, om, ter voldoening eener Refolutie van het Uitvoerend Bewind, van den aiften dezer, genomen op voorftel van den Franfchen Minister, uit hoofde dat hij, geïnformeerd^ was, dat de Brabandfehe en Ho llandfche geëmigreerde Officieren, geheime orders ontfangen hadden, omzien vermomd naar Braband en de Bataaffche Republiek te begeövèn, ten einde zich te voegen bij de onvergenoegden , (waartoe aan hun het benoodigde Geld te Brusfel, Antwerpen, Gend en Amfterdam moest Worden ter hand gefteld) alle mogelijke poogingen aante-wenden, om op te fpooren, of zodanige Perfoonen, zich binnen dit voorrnaalig Gewest ophouden, en zulks alzo bevindende, of nader hunne aankomst ontdekkende, die daadelijk te doen arreiieeren, en, ten ei«de daarin beter te flaagen, conform de reeds te vooren gedaane aanfchrij ving, foigneufeliik zorgtedraagen, dat .nergens op het Territoir van dit Gewest ,eenig Vreemdeling, zonder vifie van deszelfs Paspoort, worde toegeiaaten:

En beflooten, gemelde aanfehrijving te ftellen in handen van het Coaimitté van Binnenlandfche Correspondentie, om, overeenkomftig dezelve, te handelen en het noodige te verlichten.

Is geleezen Misfive van den Agent van Inwendige Gg» ^