is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 452 )

'sjaars veröirzaakt, buiten en behalven de Gelden welken , zo aan Commisfarisfen als aan Bodenloon' schrijf behoeften en Kamerhuur, volgends de Keuren toegelegd zijn, en circa ƒ300:— bedraagen, waardoor de gezamentlijke Jaarlijkfche behoefte van dat gewezen Gild tot circa/ 1275:— is gebragt. „ D/ daartDegren h.et ee»'ge revenu van het voormaalig Koek-, Befchuit- en Pastijbakkers- Gilde, voor het tegenwoordige beftaat inde Interesfen van ƒ23104-1, ten laste van den Lande loopende effecten, welken 'a al fl^PprC-ntVneUO bfdra^gen ƒ 573--Ó:-, benevens twee Recepisfen uit de ifte en 2de Termijnen, ieder • /AI2?:,~' en weike Interesfen dus alleenlijk moeten vei ftrekken, tot het onderhoud der zieke, gebrekkige en trekkende Laden van dit voormaalig Gild, nadat daar is afgetrokken de Adminiftratie-Gelden en andere ■ onkosten. U4W?

Daar nu geen ander bericht, dan het hier gepofeer de, noopens het voormaalig Koek ,' Befchui» en Pas tijbakkers-Gilde, is intewinnen, zo is uw Committé van advies, dat uwe Vergadering, ter voldoening a™ de apostille van de Commisfie tot de 8, 4 en 10 pCts Heffingen, in dato den 4den dezer loopende maand waarbij alleenlijk wordt gevraagd, bericht noopens den aart en fituatie van het in dezen gemelde Fonds, hetzelve bericht, met terugzending der Stukken, copiéliik behoordet overteleggen ; in vertrouwen dat hiermede aan de intentie van gemelde Commisfie zal zijn voldaan

Onderwerpende riogthands het geadvïfeérde aan uwlieder meer verlicht oordeel, en zijn, na toewenfchin? pn heil en aanbod van broederfchap, ö

Het Committé van Algemeen Welzijn. Ter Ordonnantie van hetzelve:

H. HUIJGIIENS,

Amfterdam, 25 Julij 1799. Met vijfde jaar der Bataaffche Vrijheid.

En heeft de Vergadering beflooten zich met hetzelve