is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 446 )

in "ons Departement, voor hunne gewapende Manfchappen eene gelijke uitbetaling te doen, of dat den Colonnel //. van Blomberg, door u worde gehst, ons in (laat te ftellen, om naar meergemelde uwe Aanfchrijving ons te gedragen.

Heil en Achting!

De Municipaliteit voorn.

Ter Ordonnantie van dezelve.

En heeft de Vergadering, zich met hetzelve Concept geconformeerd, en beflooten, deze Misfive daadelijk aftezenden.

Op het, ter Vergadering voorgedragene, is beflooten: 1. uit hoofde van de indispofitie van den Burger Schaap, den Burger L. Ogelwight,«te committeeren, om, in deszelfs plaats, te adfisteeren, tot het ontflag van de Gewapende Burgers tot den Stedelijken dienst; en 1. aan de, tót dat einde benoemde Commisfiën, ieder twee Stads Roêdraagende Boden toetevoegen.

Op het, ter Vergadering voorgedragene, is beflooten , den Burger Brouwer te verzoeken, om, fchoon op heden als Voorzitter aftreedende, echter in de Commisfie,ter beraaming van de noodige fchikkingen, ter viering van het Nationaal Feest, waarin hij als Voorzitter is benoemd geworden, te blijven continuëeren.

De Vergadering, uit hoofde dat het Prafidium van den Burger J. Brouwer Joachimsz., op heden ftaat te expireeren, overgegaan zijnde ter benoeming van eenen Vice Prefident, in plaats van den Burger H. L. ScholJevanger, welke tot heden, als zodanig heeft gefungeerd, is daartoe benoemd geworden de Burger Hendrik Zielkens. En heeft de Burger Brouwer, daarop her Praefidium,. met eene gepaste Aanfpraak, nedergelegd; daarin opgevolgd wordende door den Burger Schollcyangsr, voornoemd.

De