is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Municipaliteit der Stad Amflerdam , aan het Uitvoerend'Bewind der Bataaffche Republiek.

BURGERS DIRECTEUREN!

Ingevolge uwlieder Befluit van den nden Augustus 1.1., N°. 44, waarbij het ulieden goedgedagt heeft, te verklaaren: „ dat, zo lang in de inrichting van de De„ folate Boedelskamer, dezer Stad, geene verandering „ zoude zijn gemaakt, het alsnog fubfifteerend Com„ mitté verpligt is, om aan deze Municipaliteit, Jaar„ lijks, eene gelijke Rekening en Verandwoording te „ doen, als door Commisfarisfen van die Kamer, vóór „ de Revolutie van den Jaare 1795, aan de toenmaa„ lige Regeering, en ndderhand, door dat Committé „ zelve, tot in den Jaare 1799, aan ^e Municipaliteit „dezer St.ad is gedaan, blijvende het oppertoevoor„ zicht over de Defolaate Boedelskamer, met alle de „gevolgen en aankleeven van dien, als vanouds, on„ der daadelijk toevoorzicht van deze Municipaliteit, „ en zulks op denzei ven voet, als dit voorheen altijd „ heeft plaats gehadt, en tot dat deswegens nadere be„ paalingen, bij de Organifatie der Rechterlijke Magt, „ zullen zijn vastgefteld;" hebben wij vermeend, van hetzelve Committé te moeten vorderen, zodanige Rekening en Verandwoording, waardoor zowel aan het oogmerk van uwlieder voorsz. Befluit, als aan de inzage, welke aan onze Vergadering, over de adminiftratie van hetzelve Committé, ongetwijfeld toekomt, konde voldaan worden; dan, met geen ander gevolg, dan dat hetzelve Committé heeft kunnen goedvinden, aan onze Vergadering intezenden, eene Rekening en Verandwoording, waarin de Posten zodanig globaal, en zonder fpeciüque opgave zijn ter neder gefteld, dat het voor ons onmogelijk is, daarüit de deugdelijkheid van dezelve Rekening, en de richtigheid van deze adminiftratie, na behooren, te kunnen beüordeelen. -

Onze Vergadering, te recht, gelijk wij vertrouwen, begapende , dat in het recht van oppertoevoorzicht E a over