is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

aan de municipaliteit van am» sterdam,

•medeburgers! kenter* ffïïS behaagd , bij apostille van den

weezene Schatten/ dtefSdfaTvSn? lllTj* kunnen voldoen, is ons, uit leduure vrSetzelve SaJ CV/»teeïeï'dBt n°g eenc za«k ^ ques fe met dePn

?anTt wlS geJeezen P™ voost

van net Witte Regiment, over door hem ontfan^m» penningen openftaande was, en vgASkeïÖS dezelve Burger geweigerd heeft behoorlijke Rekening Toen ™%Z°TÏ"J?. b.ove«g^elde Commisfie J doen, opgrond, dat bi zi n authorifade, tot ontLz

?,S * ^" Wonmlkn vtrdndwpordc »en hii fustineert, dat de Commisfie van Arbitrage, het lichaam van Colonnellen , in der tijd , niet vervongg-

Urn Mtjnard, op zeer fautive gronden berust, fdaar het immers van zeiven fpreektf dat door de vernietï ging van de bovengemelde Schutterij, Se itöoS» en liquidatie van alle uitftaande pretentiën op 2 Vergad is overgegaan, en deze VergadeSg weder de bovengemelde Commisfie van Arbitrage daiToe heeft gequal.ficeerd, en dus in dezen moet |econffde' fen tev?/^15; ^ Seweezen Lighaam vanColonnefvrHhr!J hf g ;j Z° ?eemen de Ondergetekenden de vrijheid, daar een einde aan deze zaak dient gemaakt

bovengemelde Commisfie van Arbitragie haare werkzaamheeden geheel en al geflooten heeft, en dus n et «er fungeerepde is, de Ondergetekenden, nïamen, ^ /erIadenng' te aut^°"feeren en te qualificéeren, om den Burger Hendrik mihm Mijnard, geweezen

Pro-