is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JC 232 *♦

te doen zuiveren, en, voords het baatig faldo, tegen hunne Quitantie, overteneemen, en hetzelve wederom onder de gezamentlijke geweezene Provoosten, ingevolge Refolutie van voormaalige Colonnellen , uittekeertn.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten twee uuren, en geadjourneerd tot morgen nimiddag* ten één uur. ö 6

vergadering,

Dingsdag, 24 Februarij, 1801.

Het zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid*

'sNimiddags, ten één uur.

Voorzitter: h. b a s t e r t.

Is geleezen Request van Marien Hanfen en Thomas Kamp, Keurmeesters van het Touwwerk, alhier, daarbij, op grond dat hunne verdienften even gering zijn als de voorige Jaaren, verzoekende, dat het deze Vergadering behaagen moge, aan hun de voordduuring der remisfie van de Jaarlijkfche Stedelijke recognitie van f 100: — , aan hunne posten geaccrocheerd, ingevolge de Refolutie van den 22ften April 1799, voor het tegenwoordige Jaar, wederom te verleenen:

En beflooten hetzelve Request te ftellen in handen van het Committé van Koophandel en Zeevaart, om confideratiën en advies.

i Is geleezen Request van den Burger C. E. Vaillant, Boekhouder van het Fabriek- Ambt, om daarbij aangevoerde redenen, verzoekende, wederom voor het afgeloopen Jaar, te erlangen het gewoon Jaarlijksch douceur van ƒ 300: ~ :

En gehoord zijnde het gunftig advies door Thefaurieren ordinares, op hetzelve verzoek ter Vergadering Uitgebragt.v- 6 6

Is*