is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C 334 )

vS™7?k'Wj ^ Vertegenwoo^igend Lighaam

En is beflooten dezelve Publicatiën, daadelijk te doen Pubhceeren en affigeeren; en voords ee^ Exemnlaa? van de twee eerstgemelden, te ftellen in haSvan de Commuüe tot regeling der Grondvergaderingen! tot informatie en naricht; zonder refumptie.

De Vergadering is geëindigd, des na-middags, tea £ééTuuV. Cn geSdj°Urncerd tot morgen naifddag?

vergadering,

Woensdag, 25 Februarij 1801.

Het zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Des Namiddags, ten één uur.

Voorzitter: h. b a s t e r t.

Is geleezen Extract- uit het Register der Befluiten va» het Uitvoerend Bewind, van den ipden dezer maand* N . 41, daarbij aan den Agent van Inwendige Politie inzendende eene daarbij gevoegde Memorie van den Agent van den Regeerenden Furst van Waldeck c Zanders; houdende klagten over den Koopman F W Paun, alhier, als zich niet ontzien hebbende, hoogg^I melden Furst , benevens zijne Regeering, zo doo? Gefchnften als dreigementen, in zijne eer en reputat e te beledigen, met verzoek, dat het Bewind daartegen, de noodige voorziening gelieve te doen, met last aan denzelven Agent, om daarop het bericht van denzei vin F W Pannes requireeren; zijnde deze Stukken, door den Agent voornoemd, ten evengemelden einde, bii apostiüe van den a3ften dezer maand, aan deze Verea dering verzonden: * vcig*.

En is beflooten deze Stukken te ftellen in handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie,

om