Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5os 28 SEPTEMBER 1798.

„ by welke de vacatuure exceeren, genomineerd; zul„ lende voor zoodanige bevoegde Perfoonen worden i, gehouden zulke Stemgerechtigde Burgers, welkers „ voormaalige benoeming door het Volk , tot eenigen „ post van Gemeente-Beftuur, een bewys opleverd, 9, dat zy 's Volks vertrouwen bezitten.

„ En wordt het Uitvoerend Bewind by deezen, toe het doen van zoodanige voorzieningen, fpeciaal ge„ authorifeerd, en voorts gelast de noodige zorge te ,, dragen, dat aan dit Befluit de noodige expeditie worde gegeven:

„ Ten welken einde Extract deezes, aan het Uit-

voerend Bewind der Bataaffche Republiek zal „ worden gezonden.

„ En zal dit Bef uit, ingevolge Art. 60. der Staats„ regeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan „ de Tweede Kamer, van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, met het Rapport,

en de drie Misfives en vyf Requesten , in originali"

En voorts over het Bef uit zelve gedelibereerd zynde , heeft deeze Vergadering befoten, alle deeze Stukken te ftellen in handen van de Burgers Reprsefentanten de Leeuw, Huber en Lint fierst, ten einde daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis r

Zullende Extract gezonden worden aan den Burger Reprefentant de Leeuw , als eerstbenoemde, tot informatie, {zonder refumtie*}

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten, van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 24. deezer, genomen op eenden 17. Augustus laatstleden,

door

Sluiten