Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S NOVEMBER 1798. W

overtollig zou zyn. Het zal genoeg gefcheenen hebben; dat vervolgens eene hierdoor geheel met uvtgeflotene nadere voordragt, als dan zou vereifcht worden welke by de juifte uitgebreidheid des verderen, door het Wetgevend Lichaam te verlcenenen, toegangs, tevens de wyze en de bcpaalingen zou moeten ontwikkelen, welke ter voorkoming van misbruik, wanorde en mogelyke fchending of ontvreemding, hierby vastgefteld zouden moeten worden. _; <-jj

In het volleedig vertrouwen, dat deeze bedoeling ten vollen blyken zal, by den naderen voordragt, die zo rafch alles in gereedheid is, volgens den inhoud zelve van dit befluit zal moeten gefchieden, en in de gerustftellende zekerheid , dat deeze nadere verklaaring en toevoeging, omtrent eene, onder behoorlyke bepaaling ten deezen opzichte, ruimere uitgeftrcktheid, altyd van het Wetgevend Lichaam zelf zal afhangen, waartoe de weg geenzins door dit befluit kan wor^ den afgefnecden, zo" vinden uwe Gelaftigden geene reden, waarom niet hetzelve thans, zo als het ligt door deeze Kamer zou worden bekrachtigd, hetgeen zy dan met onderwerping aan uw wyzer doorziet van oordeel zyn , dat door dezelve alleszins zou behooren te gefchieden. O. ]. G. B A C O T.

D. C- de LEEUW. DIRK WORMER.

Waarop gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering, ingevolge Art. 3a. Lit. e. van het Reglement B, der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekragtigt het voorgefteld befluit} tn verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekragtigd befluit, ingevolge Art, óp.' der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aao het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrifc

van

Sluiten