Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao DECEMBER 1798. 36" 1

„ digend Lichaam, dusdanige compofitie of transac„ tie als nu te accordeeren.

,, Bejluit, met intrekking der furcheance, door „ de Conllituëerende Vergadering op den 22. Fe„ bruary deezes jaars, op de ter deezer zaaken geën„ tameerde procedures, verleent, het verzoek der ,, Requestranten, zoals hetzelve is liggende, tewy-

zen van de hand, en dezelve te renvoyeeren aan

het Bureau ter judicatuure van de Convoyen en Li„ centen, als de, in deezen, compatente Rechter, „ wordende niet te min het gemelde Bureau vryge-

laten , en zo veel des nóods geauthorifeert, oin „ ingevalle de Requestranten zoude mogen te raade „ worden, om zich wederom aan hetzelve Bureau te „ adresfeeren, ten einde wegens de aanhaaling van „ de gezegde Baal Wolle Manufactuuren, breeder „ ten Requeste vermeld, met het Officie Fiscaal te „ compofeeren, te transfigeeren, daarop alsdan fa-

vorabel reflexie te nemen.

„ Zullende extraft deezes worden gezonden „ aan 't Uitvoerend Bewind , tot deszelfs infor „ matie.

„ En zal dit befluit, ingevolge het, 60. Art. der „ Staatsregeling, aan de Tweede Kamer ter fanctie

worden gezonden, tevens met dit en het vorig „ rapport, en met de verdere Stukken daartoe be„ hoorende in originali:''

En voorts over het voorfz. befluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. lit e. van het Reglement B der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld bs fluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

Y7 En