is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'v«* is JUNY 1795,

^ Vóotts överweegende, dat de firoatïe van des ^ Militair, zo in het gedaurig moeten marcheeren, „ èh ren aanzien der duurte van de eerfie Levensbef} fioéften, zedert het nemen'van het Decreet van H den 29. Maart 1 ]., by het welk de by Decreet

van den 30. January daar te vooren geaccordeerde ,', extraordinaire toelaagen aan de Nationaale Armée, „ voor den tyd van drie maanden zyn gecontinueerd,

in geenen deele is verbeterd.

,, Överweegende, dat de Regimenten Cavallerie, te Dragonders en Husfaaren, uit hoofde van de te„ gerwoordige excesfive duurte der Fourage, een*

meerdere extraordinaire toelaage behoeven , ont n dezelve voor den dienst bekwaam te doen Hy ven.

„ Eindelyk överweegende, dat het met eene goete dé Adminiftratie der Fiaantiën , meest overeen. „ komftig zyn zal, om tot vinding van de hiertoe i9 benoodigde gelden , de post voor deeze toelaagen, 4 onder de vierde fom op de begrooting dér Staatsbete hoeften, over deezen lopendenJaare gebragt', daarsj. door naar evenredigheid te verhoogen.

„ Befluit: het Uitvoerend Bewind der Bataaffche & Republiek mits deezen te authorifeeren, om weA- der op den voorigen voet yoorttegaan met het doen n uïtberaaien ' yan alle zodanige extraordinaire toe-

löagCH aati de Manfchappen en voor de Paarden by ^ de Nauonaale Armée, als by Decreet yan hetVer% tegenwoordigend Lichaam yan 30 January 11., zyn s, gésceordeerc, en dat by dat van den 29. Maart ^ daaraanvolgende tot den laatstllen yan deeze Maand te Jur.y gecontinueerd geworden ,en zulks voor den n tyd van drie Maanden, ingaande met den eerften. „ July aanfiaande, en zullende eindigen den laadle<a te September daaraanvolgende.

r, Voorts*