is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S5 JUNY 1759»

457

H Voorts, dat mede voor den hier voorgemelde» a tyd van drie maanden aan de Regimenten Cavallew rie, Dragonders en Husfaren, v,>or elk aanwezig m Paard, boven en behaiven de extra-ordinaire byflag sy van 10. Stuivers "s weeks , aan dezelve, by hec bo-

* vengemelde Decreet van 30. january laatstleden ö toegelegd, worden geaccordeert eene toslaage van „ 30. Stuivers in de week, en dat alzo de geheels „ buitengewoone toelaage voor elk effeétiveiyk aan-' „ wezig Paard der Regimenten Cavallerie, Dragon* H gers en Husfaren tot op twee Guldens 's weeks »., wordt bepaald.

„ En eindelyk, dat de post van /"83,0c®. voor s, extra ordinaire toplagen aan de Troupes van d? n „ Staat, onder de vierde fom op de begrooting der » Stcatsbehoeftens voor deezer. lopende Jaare toeh geftaan, met de reeds gearresteerde verhooging eener „ fom van ƒ 59,400., en dus thans bedragende de

* fomma van ƒ 143,000. tot op 300,000. wordt ge„ bragt, ter; einde daar uic de hier vooren geacCor» „ deerde toelaage te vinden.

h zal Extraél deezes werden gezonden aan het M Uitvoerend Bewind, tot deszelfs informatie cn nanicht.

„ Als mede gelyk Extract aan de Generaliteits „ Rekenkamer, tot informatie.

„ Zullende dit Beftuit, overeenkomflig den 60, „ Art. der Staatsregeling , aan de Tweede Kamer „ ter faactie worden gezonden, |met en benevens „ de Misfives van het Uitvoerend Bewind, en dit

Rapport, in originaii"

En voorts over hec voorn, befluit zelve gedelibereerd zynde, is heczelve gehouden in adyis, én geD d 3 „ iteid