is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 4 A P R I L iSooi

^ der Staatsregeling , ter bekragtiging worden gé» „ zonden aan de Tweede Kamer, van het Vertegen. ,i woordigeud Lichaam^met en benevens het in deezen uicgebragt Rapport, en de ftukken, daar toe j, relatif/alles in originali"

„ En is voords goedgevonden en verftaan (na de t, bekrachtiging van bovenftaand befluit) voorfz.

Misfive, Requesten en Bylagen,wederom in ori„ ginaü, te ftellen in handen van bovengemelde „ Commisfie, om by derzelver deswegens uittebren„ gen generaal Rapport het nodige reguard te liaan. „ En zal Extract deezes worden gezonden aan den Burger Reprasfentant van Veen, als eerstbenoemden in voorfz. Commisfie, tot informatie.

En daar de drie leegingen by de Eerfie Kamer blyIsen te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer ftukken, by deeze Vergadering bepaald op Dingsdag den 8 April eerst kon? enden.

h geleezen een Extraét uit het Register der Beduiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Voiks van den i April ïaatstleeden; genomen, na gehoord te hebben de coniïderatïen en het advis van de Hove van juftitie, over de voormalige Gewesten Heiland en Zeeland. «5at meetle alhier geleezen is, op de Requeste van H. PV. Hcnke, verzocht hebbende Brieven van creasie ais Nota-ris.

Welk befluit ia van den volgenden inhoud:

£ By refumrie gedelibereerd zynde over eene Mis^ live van Prefidcnt en Kaaden, in den Hove van Sï Jufiitie ovsr de voormalige {^«resten Holland en

ss Zet'