is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii APRIL 1806*; 185 Art, 11.

Het geetï op den voet by den voorgaanden Art. is bepaald, van Goederen in Fideï Commi» of Lyfcogc bezeten, moet worden opgebragt, zal uic die Goederen zelve voldaan mogen worden, en ten dien efnde zal zo veel van die Goederen door den tegenwoordjgen Bezitter of Lyftochter, zo ver het mooglykis, met voorkennis van den geenen» die het e&pecratief heefc, mogen worden verkogt, Of Op dezelve genegocieerd, onder fpe.ciaal verband van dezelve Goederen, als hec moncant van hec gefourneerde zal kotnerl te bedragen, ten welken einde de Municipaliteiren van lieden en Plaatfen, alwaar de Tegenwoordige Bezitters of Lyfcochters woonen, ofwel de Gerechtshoven in de voorroaalige Gewesten, daar, waar* de Plaatfelyke o.mftandigheden zulks vereisfchen, fpeciaal worden geautoriseerd , om by appoindcemenc op derzelver fchriftelyk verzoek, gemunieerd met bewyzen van derzelver pofitive, en des n.oods onder de verdere nodige praecautien, confenc ce geeven , tos hec verkoopen of beieenen van zodanige Goederen.

Art. 11.

Van Goederen, toekomende aan minderjaarigen, waar van de Ouders, of de langstlefcvende van dezèlven, de vrugten en Jnteresfen genieten, coc alimenta* tie dér Kinderen , en dus ook niet langer, dan tot derzelver meerderjaarigheid of trouwdag toe, zal in deeze Heffing moeten gefourneerd worden , uit het Capitaal der Kinderen, en niet uit de vfugcen; gelyk mede geen Vader of Moeder, eenige Goederen / het zy roerende of onroerende, van Kindskinderen of verdere üefcendencen, zal vermogen re donateeren, of op eenige andere wyze overdragen ; om daar door de

Hef-