is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J.70 2,3

NOVEMBER 1800.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegen, wóordigènd Lichaam des Bataaffchen Volks van den 18 November laatstleden, genomen, na gehoord te hebben het Rapport van eene perioneeie Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op eene Misfive van Commisfarisfen der Nationaale Rekening, waarby wordt bepaald, dat gem. Commisfarisfen ten fpoedigften zullen doen opnemen den ftaat van den Comptoiren Generaal tot de Adminiftratie te Lande en van de Marine, en daar van verfiag aan het Vertegenwoordigend Lichaam inzenden

Welk befluit is van den volgenden inhoud;

„ De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Battaffchen Volks, gehoord heb,, bende het Rapport eener Perfoneele Commisfie, ' by befluit van den 12 funy deezes jaars, gelast „ te dienen van confideratien en advis, op eene , Misfive van Commisfarfcfen tot de Nationaale ' Rekening, van den 10 daar te vooren; daarby „ vraagende, hoe zich te gedragen ten aanzien ' van den 23 Art. hunner fnftructie, betreklyk „ het vifiteeren van de Nationaale ïhefaune, als ., zynde dezelve nog niet in werking, of zy ook „ zoude moeten opnemen de Comptoiren Generaal „ van de Adminiftratie te Lande en te Water, „ en van de Bataaffche Loterye.

., Overweegende, dat de gewoone tyd der vi„ fitatie reeds is verloopen, en dat dus een befluit

in deezen fpoed vereischt, verklaart, dat 'er is ,, onverwylde noodzaaklykheid:

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van 0 en-