is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Boek. HISTORIE. 439

Wieringen werdt, kort hierna, genoodzaakt drieduizend vyfhonderd zulke guldens te belooven, na dat 'er reeds zestig Huizen verbrand waren. Ook namen de Gelderfchen, in Hooimaand, eene geheele Vloot Oosterfche Schepen,, dezelven allen voor goeden prys verklaarende (fc).

De verkiezing van Adriaan Floriszoon van Utrecht, onder den naam van Adriaan den VI, tot de Paufelyke waardigheid, die, in' Louwmaand des jaars 1522, gefchied was, verdient in onze Vaderlandfche Hifbrie aangetekend te worden. Hy, de eenigfte Ne. derlander, die ooit den Roomfchen Stoel bekleed heeft, was, in 't jaar 1459, te Utrecht, uit geringe ouders, gebooren. Wy hebben te vooren (V) gezien, dat hy tot Leermeester van Karei van Oostenryk aangefteld werdt. Dit was eene groote trap tot zyne verheffing. Hy werdt, eerlang, tot Bisfchop van Tortofa en tot Kardinaal verheven. De Keizer na de dood van Leo den X, in geheime onderhandeling met eenige Kardinaalen getreden zynde, bezorgde hem, eindelyk, de Paufelyke waardigheid. Men vindt, tot zynen lof, gemeld, dat hy, midden in de grootheid, zyne oude Nederlandfche Vrienden niet vergeten heeft. Wy hebben reeds aangetekend (f»), dat zyne voorfpraak, toen hy al Kardinaal was, den Penfionaris van Dordrecht Floris Oem van Wyngaarden, in zyne verboren' eer hielp herftellen. Ook is 'cr nog een

Brief

(ij Velius Hoorn, bl. 210, 2"o. CO XV. Boek. bl. 339. t^£l.^.

Ee 4

KarelIIü 1522.

xiir.

rVdriaan JeVI.van Utrecht vordt tot Paus verïeeven.