is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m Affianden te meeten. J5

graden van elkander af. Het veld dei kykers X. die de voorwerpen omkeert, en de éénigüe is dien men behoorde te gebruiken, beflaat omtrent 6 Gr. Dus zal het genoegzaam zyn op een uur of twee na te weeten hoe laat het op Teneriffa is, en den af. ftand, die'er inden Almanach het naast by komt, ;e neemen.

S- 13-

Als men dan dien afftand kent, en den wyzer ter. ftond omtrent op dat getal graden en minuuten plaatst, zo volgt het van zelf, dat, zo dra men hec oog door het Glas onmiddelyk naar een der voorwerpen richt, het ander zich ter gelyker tyd in den Spiegel zal vertonen, wanneer men het Inftrument naar de onderlinge richting dier voorwerpen doet hellen. Het valt als dan gemaklyk, door het meerder of minder verfchuiven des wyzers, de aanraaking omtrent te bepaalen; en dan, de vingerfchroef T geklemd hebbende, door de fchroef R eene volmaakte aanraaking te doen ontftaan.

Dan, indien men de zaak naauwkeurig inziet, zal het ligt te bemerken vallen, dat hier eenige byzondere omftandigheden plaats hebben.

Vooreerst \ wanneer men Zon en Maan fchiet, is altoos de verlichte rand der Maan naar de Zon g* keerd, en dus neemt men dan altoos de aanraaking der naaste randen waar. Doch zo men den afftand van de Maan tot eene Ster meet, zal men de aanïaaking der Ster of tot den naasten rand of tot

n 4