is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar Samarang [...] in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MACASSÈR, AMBOINA, enz. 99.

delares tusfcheri deze twee Vorsten gedragen, wel voorziende, dat de soes oehoe Nam, die op zijn meerdere magt fteunde, verre van zich te laaten vinden, den oorlog met ge weld zoude voordzetten , en manko boeni ten eenemaal van het zijne trachten te berooven, om dus te béter voor de waereld haar gedrag te kunnen verdedigen, dan wanneer zij openlijk de partij van den laatften opnam.

Even zoo gefchiedde het ook; de Keizer verwierp alle voorflagen van verdrag, en zettede den oorlog met kracht voord.

Nu was het van de uiterfte noodzaaklijkheid voor de Maatfchappij, om zich met ernst de partij van manko boeni aantetrekken, deels om haar voorgefteld fyftema ten Uitvoer te brengen,, en deels om zich zeker te ftellen tegens den haat, welke de soesoehoenam, gevolglijk, en niet zonder reden, tegens Haar voedde, omdat het hem bekend werd, Welke middelen Zij gebruikt had om dit vuur aan te ftooken; en wanneer manko boeni ten onder gebragt was, zou des soesoehoen am's magt, daardoor zoo fterk zijn aangegroeid, dat de Maatfchappij waarfchijnlijk aÜe haare krachten zou nodig gehad hebben, om teg-n den aanval ftaande te blijven.

't Geluk verzelde haare wapenen, en fchoon onnoemelijke fommen daartoe verfpild werden, beG 2 re^"