is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar Samarang [...] in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAC AS SER, AMBOINA, enz. ioi

ge Regeering, en vervolgens de Heeren Majores, aantezetten, dit Landfchap te ontrusten, 't welk zij zoo veele jaaren met een onverfchillig oog hadden aangezien, was, het voorgeeven van met veel reden te moeten vreezen, dat de Engelfchen het zelve in bezitting zoüden willen neemen; ja zelfs door Straat Baly derwaards waren vertrokken , dat zij reeds voet aan land hadden gezet, en Zich dus door den tijd op Java zouden kunnen nestelen. Dit was wel ecnigzins waar, doch de Maatfchappij had om die reden, naar allen fchijn, dien verderflijken oorlog niet begonnen, omdat haare Competiteuren in den handel zich hier niet zoo gemakkelijk zouden hebben kunnen vestigen, zoo als men, met een grooten ophef, te Samarang ftaande hield.

Dus' is dit eertijds zoo ontzachlijk Rijk in drie deelen gefplitst, en daardoor is het voor de Maatfchappij niet alleen gevaarlijker geworden, maar zelfs fchikt Zij, door de balans tusfchen de twee Vorsten te houden, alles naar haar zin. Zelfs de Prins, die het meeste recht op den Troon heeft, wordt niet dan met toeflemming der Maatfchappij tot Kroonprins verkooren , en de Rijksbeftuurders worden, door Haar, aan de Vorsten toegevoegd, i

De Hoofdplaats van den s besoehoenam is, Soere Carta, gemeenlijk Joh genoemd, omtrent G 3 twee