is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar Samarang [...] in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 REIZE naar SAMARANG,

boord, en den volgenden dag Iigtten wij 's namiddags ten vier uuren de ankers en gingen onder zeil; kort daar op pasfeerden wij Kaap St. Jan en vielen in volle zee.

Den 15. hadden wij 't gezicht van Kaap Ramas , eenige mijlen bezuiden de Portugeefche ftad Gca ; voords ontmoetten ons op de reize niets merkwaardigs, tot dat wij op den 19. dier maand het anker voor de ftad Cochim lieten vallen.

Daags na mijne aankomst ging ik naar den wal, om den Gouverneur moens mijne opwachting te maaken, aan wiens huis ik, op zijn vriendlijk aanbod, mijn intrek nam.

Dc honderd duizend Ropyen hier afgegeven en nog eenige leggers water ingenomen hebbende, drong ik fterk aan op mijn vertrek naar Batavia; ik ontving ook mijne depêches den 24. April en ging daarop terftond onder zeil.

Wij hadden nu federd den 16. dezer maand meest alle avonden een verfchriklijk onwedervan donder en blikfem en ftortregens gehad, zoo dat de lucht als in vuur en vlam fcheen te ftaan, 't welk echter bij 't pasfeeren van Kaap Commoryn, op den 27. April, wat verminderde, eene aankondiging der aannaderende kwade mousfon.

Van deze Kaap ftelden wij ons bellek , als zijnde het laatfte land 't welk wij waarfchijnlijk zouden zien, tot dat wij onder de westkust van Sumatra zouden genaderd zijn. Wij