is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44-6 )

Die Burghmeesters ende Regïerdefè der Stede vau Ziericzee. geteekend! J. fs. Jemans. Het opfchrift Eerfame Wyfe ende zeer voorfienighe Heeren Burghmeesters Schepenen ende Regeerders der Stede van der Vere tot Camphvere.

6 A.

Antwoord der Regeering van Vere oj» voorgaande Misfive. 6 November 1577.

^Eerfame Wyfe voorfienige Heeren. Wy hebben uwe Misnue met zeker Requeste daer inne gefloten ontfangen; ende daer vutverftaen, dat deDekens ende ommeg ngers van het Visfchers-gilde binnen Ziericzee an uwer Eerf. by de voorfz. Requeste geclaecht hebben, dat de Visfchers van Hollant ende eenige defer Stede genaempt trauailliers' hen zouden vanteren ende poogen uwer Eerf. Visfchers te benemen 't gebruyck van de Zee; Ja dat meer is, dat eenige Hollanders hen vervoirdert zouden hebben uwer Eerf. poorter met name Adriaen Lieuensfz. gefeyt Schelue Ael«' iiaèu te befchadigen, ende dat hy ouer dezelue fchadezekeren hollander voor ons in Rechte betrocken hebbende,' wy hem Zouden gerefufeert hebben expeditie van Jufticie, emmers dat hy (zoe hy fecht) daer toe nyet en heeft connen geraken.

Waer op wy uwer Eerf. wel hebben willen aduerteren, dat wy geheel onredelyck vinden dat de Visfchers van Hollandt ofte eenige defer Stede uwe inwonende Visfchers' ofte yemandt anders zouden befchadigen ofte 't gebruyck

def