is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

193

« gedenken aan liet geval, dat te eeniger tyd aan een of ander Schip br3nd zoude kunnen ontdaan; als wanneer alle menfchelyke hulpe en asfidentie niet zou kunnen beletten , dat de helft van 's Lands Zeemagt, en een aanzienlyk deel van Kocpvaardyfchepen, in éénen dag, door de Vlammen wierden vernield. —-

Het Nieuwe Diep, geleegen aan het Noorder gedeel* te van de Provintie van Holland, heeft dog met meerder kragt de attentie van de Regeering op zig getrokken ; — aldaar vereenigen zig alle vereischtens om in een ruime Haven , een zeer aanzienlyk getal Schepen, gewapend en beladen, te bergen, en tegens Stormweder en Ysgang te bewaaren ; als meede een bekwaame gelegendheid tot een Berg- en Werkplaats voor reparatie van befchadigde Schepen; — alle voorregten van de grootde aangelegenheid op een plaats , alwaar de Marine en de Koopvaardy zig beide vereenigen; en op welkers importantie en verdere volmaaking niet genoeg kan worden geïndeerd. *—-

Maar het is ons voorneemen geenzints , om in een détail te treeden van de gebreeken en de onvolmaaktheeden, welken zig in de Dokken, Havens en Zeegaten deezer Landen opdoen; nogte van de middelen , i welken tot verbeetering van dezelven zouden kunnen en behooren te worden in het werk gedeld; en, aangezien de voordragt daar van alléénlyk zoude moeten a berusten op locaale kennis, zyn wy gerust, dat zulks * ook niet van ons zal worden gevergd; dan , heb| ben Uw Hoog Mogenden al in den jaare 1783 eene j fpeciaale Commisfie benoemd, welke ook van dien tyd t af, van tyd tot tyd is werkzaam geweest , alle de i Havenen en Zeegaten deezer Landen heeft geïrifpec1 teerd; — den daat van dezelven opgenoomen, — en I dit important werk voltooid; -- zoo leggen immers de ! Rapporten van de voornoemde Commisfie in den boeij zem van Uw Hoog Mogenden ; en daar die infpeétien | met alle zorge en naauwkeurigheid door kundige en onbevooroordeelde Lieden zyn verrigt, en alle de veri beeteringen aangeweezen , zoo fchynt 'er in dit duk niets meerder over te blyven, dan een erndig voorneeVII. deel. N men,