is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLÓG. 205

Ten aanzien van den Raad van State heeft de Reekenkamer in de jaaren 1717 en 1754 al meede eenige voorflagen tot menage gedaan, welke wy ieder afzonderlyk zullen overwegen.

De eerfte in de Misfive van het jaar 1717 voorkomende |, handelt over de Commisfie» ; die jaarlyks door den Raad worden gezonden tot het verpagten der Middelen en Tienden, en het opneemen dèr Fortificatiën en Magazynen. — Dezelven worden altyd door twee Heeren bekleed; en de tyd die de Voorfz. Commisfien mögen du uren,, is, Zoo al niet by expreslë Refolutien , ten minfteri door een beltendig gebruik bepaald. De menage , die de Raad daar omtrent zeederd het jaar 1717 heeft ingevoerd en door de Reekenkamer in de 10 § van haare Memorie word opgegeeven, is van zoo Veel belang, dat men naauvvlyks eenige gepaste middelen tot verdere befpaaring in defeze kan aan de hand geeven, vooral wanneer men zulks niet wil zoeken in de affchalfing van fommige Commisfien of het zenden van anderen alleen om de twee jaaren ; zoo als wy daar in zwaarigheid zouden maaken; eensdeels om dat de Commisfie tot de verpagting der Tienden ("die onder de eerstgeroelderi bedoeld word) niet kan worden afgefchaft, deWyl dezelve bovendien gefchikt is tot het examineeren van de Staaten der Lasten van de vierQuartieren der Meyerye, als meede van de Verbaalen der Kerkelyke Vilitatien, en om op de poincten daar in voorkomende , voor zoo verre die daar toe gefchikt zyn, te disponeeren; anderdeels, om dat wy met de Kamer van oordeel zyn, dat het niet alleen nuttig, maar zelfs noodzaakelyk is, dat de Fortificatiën en Magazynen in de Frontierfleden en Forten door Gecommitteerden uit den Raad van State werden gevifiteerd, ert deeze vifitatien 't gevoeglykst alle jaar ge-* fchieden; al het geen derhalven, dat wy over

dee-

Gen. Ka!.

Jaarlykfche Commisfienuit de» Raad van Sta* te.