is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Lichamen. 423

het meerder na by het middenpunt van den Aardbol komt.

L. Dan zou ik kunnen zeggen , dat één Pond op een bovenvertrek , minder zvfaarte heeft, 'dan in een kelder. Dit is iets dat ik my nimmer zou hebben kunnen verbeelden.

M. Het kan zyn Mynheer ! dat deze waarheid u wonderfpreukig voorkomt , niet te min , kan dezelve egter niet alleen op eene goede natuurkundige beredeneerde wyze betoogd worden , maar dezelve is ook met de waarnemingen cn proeven door geleerde mannen gedaan , daar mede overeenkomftig bevonden geworden; want, behalven , dat zulks die geleerden , dewelke naar Zuid America vertrokken zyn , zo als RiCHER, en naderhand naar het zelfde Werrelddcel, gevolgd door eenige leden van de koninglyke Academie te Parys, derwaards gezonden; als mede naar het noorden van Europa, om éénen graad der breedte van den Aardkloot te meten, behalve zegg' ik., dat aan deze mannen door proeven deze zaak ten klaarhen is gebleken , zo kan ik hier nog by voegen , dat de Ridder Dolomieu zulks met een zeer goede Balans in diepe putten op verfchillende hoogten onderzogd, en allezints bevonden heeft, dat, hoe dieper hy nederdaalde, hoe zwaarder zyne gewigten werden; en in tegendeel, hoe hy hoger oprees , hoe minder zwaar dezelve waren ; edweh het verfchil van zwaarte was niet groot , Bb 4 nog-