is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 Over de Harde Lichamen.

Laaien wy eenen aanvang maken met het ondeuoek der Harde Lichamen.

,, Een hard iichoxim in eenen Wysgeerigen zin ,

ai.ders gezegd een volmaakt hard lichaam (Cor-

pus Phdofophice durum ) noeml men zulk ,, een, weiks deelen door geene mogelyke kracht ,, in een gedrukt, noch van den anderen gefchei,, den, of gefcheurd kunnen worden."

Ingevolge deze bepaaling moet de famenfielling der dofdeelen onderling zo digt aan elkander zyn, dat het eene flofdcelije het andere aanrake, zonder eenige poriën, of holligheden, hoe genaamd, in den Klomp ergens over te laaten.

Leerling. Een volmaakt Hard Lichaam moet dus een Stof-klomp zyn, welke voldrekt van alle

poriën beroofd is. Ingevolge hiervan is

het eene zekere waarheid, dat hetzelve door geen vermogen immer kan ingedrukt, of door famenpersfinge in eene kleinere uitgebreidheid gebragt worden: want zal zulks gefchieden, dan zouden "er eenige holligheden, in welke de geperde deelen kunnen dringen , in den Klomp moeten veronder deld worden.

M. Gy begrypt dc zaak te recht. Een

volmaakt Hard Lichaam is niet anders dan een Stof-klomp, welkers famendellende deelen voldrekt digt aan een gevoegd, of gedoten zyn. •— Uit dien hoofde is het niet 'mogelyk , dat zulk een Klomp door eenig werkend vermogen van den anderen gefcheurd, of gefcheiden kan worden.

L. De