is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<; ïö4 >

gefield in handen van dit Committé — om uwe Vergadering te dienen van confideratien en advis.

HEIL en BROEDERSCHAP.

uit naam van voorn : Commitié: &c,

Zynde vervolgens gerefolveerd aan den Schryver en uitgever der Nationale Courant te zen* den het volgende :

Het Committé Revolutionair requircert van den Schryver en Uitgeever der Nationaale Courant, het volgende gedistingueert in zyne eerstvolgende courant te plaatfen.

't Committé Revolutionair van Amfteldam, met de uiterfte bevreemding , zo uit het dagblad der verrigtingen van de Reprtefentanten van het volk van Holland, als uit de Nationale Courant van 17 April gezien hebbende, dat de Municipaliteit van Dordrecht heeft kuntfen goedvinden om hun beklag wegens dit Committé, wegens willekeurige Remotien onder andere te Ameiden, by gemelde Vergadering intebren. gen ; vind zich verplicht wegens die gehazardeerde klagten te moeten aanmerken.

Dat het Committé Revolutionair te Amiteldam; zich nimmer met eenige Remotien ter plaatze voornoemd heeft bezig gehouden, en dus deezeaantyging volflrekt ongegrond is. —

HEIL en BROEDERSCHAP.

uit naam van 't voorn. Committé &c.

Ver-