is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i48 ZAAIEN VAN

ters , Ondermeesters , Bootsmans , Oppertimmermans, Opperzeilemakers en Schiemans"

Dat Commisfarisfen by deeze gelegenheid den aandagt der Vergadering meenden te moeten vestigen op het groot aantal der Onderkooplieden en Adnstenten, die zig tans in Indiën buiten employ bevinden , en aangezien zulks ftrekt tot merkelyk bezwaar van de Maatfchappy in confideratie te moeren geeyen, ol, het niet dienftig zoude zyn by provifie 111 de eerlte twee Jaaren geen Onderkooplieden of Adustenten van hier uit te zenden, althans of zulks met by een der poinélen van befehryving der aanftaande voorjaarfche Vergadering zoude kunnen worden voorgefield.

Dat het wyders overweging zoude kunnen verdienen , of het dienftig zoude zyn dat ook Bcwindhebberen en Bediendens van de Compagnie tot deeze» Particulieren Handel werden geadmitteerd , m welk geval onontbeerlyk zoude zyn eene dispenfatie van den Eed, op dat ftuk door eerstgemelde en fommige Bediendens afgelegt, doch welk pomct aan de prahdiaale Kamer nader ter onderzoek zoude kunnen worden geadmitteerd.

Dat de Heeren Commisfarisfen meer gemeld hier op overgegaan zynde tot het onderzoek; of ook aan Particulieren zoude kuimen worden toegedaan , fommige Articulen in retour herwaards aan te brengen, op de gronden daar toe door den fleer Titfrogh bygebragt,' zulks als dienftig moesten confidereeren, ea dat daartoe behalven die Articulen waarvan de overvoer met 's Compagnies Schepen op vragt, reeds is gepermitteerd, in confideratie zoude kunnen koomen, de meeste Drogeryen en eenige andere Articulen; doch dat de Compagnie egter den privativen Handel in alie de voornaamfte Articulen , aan zig zoude behooren te referveeren; en deKamcr Amfterdam verzogt kunnen worden van de zodanige een Lyst te formeeren, en aan deeze Vergadering te exhibeeren.

Dat overigens de Concesfien, welke zoo omtrent den Handel van hier op Indiën, als van Indiën herwaarde