is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKEN VAN

de behoeften» in administratien en Schrvfcomptoireu, als waar omtrent liet aan Commisfarisï'en was voor, gekoomen dat veelerhaude nuttelooze verfpillingen plaats hadden, en, of aan de vertrekkingen in laatstgemelde niet alleen tot Papier, Pennen , en Inkt zoupe te bepaalen zyn.

Dat Heeren Commisfarisfen vervolgens in aanmerking genoomen en ftukswyze geëxamineerd hebbende .. de door de Heeren Falck , Crseyvanger, en Schoften geproponeerde verandering in den Handel in Indien , met nodig hadden geoordeeld, hetzelve by dit Rapport fpeciaal te difcutieeren, aangezien tog niet mogelyk, pog geraden zon zyn, omtrent een zaak van zoo veel gewigt, en die voor het grootfte gedeelte in Indiën zal moeten werken, immers van dat gedeelte van hier vaste bepaalingen te maaken.

Doch dat zy Heeren door de fraaie Deductien en betoogen die bier omtrent zyn gcfuppedireerd, dat geheele ontwerp befchouvvden, te zyn gefield in zodanigeen gunftig ligt, dat het voor de Maatfchappy als ten uiterflen wenfchelyk moet worden befchouwd, wanneer het op dien voet tot (land konde worden gebrast.

Dat Commisfarisfen daar en boven befcbouwend&e, dat de Fondfen van de Maatfchappy in de laatfle Jaaren niet hebben toegclaaten , haaren Handel in de Eengaalfche , en Cormandelfche Lywaaten voort te -zetten, dat het ook in 't geheel niet'waarfchynlyk is, dat die Fondfen in de eerst volgende Jaaren toereikende zullen zyn om dezelve weder op te vatten, en dat reeds aan H. H. Mog klagten gedaan zyn, dat de Maatfchappy niet voldoet aan haare verplichting om Jaarlyks 40,000 Ponden Bengaalfthe zvde aan te brengen ten dienfte der Fabricqnen deezer Landen.

Dat om die reden Commisfarisfen het nie: ongeraden zonden oordeelen om voor den tyd, dat het Octroy nog duurt de voorfchr. Lywaten aan Particulieren ten handel over te laaten, op zodanigen voet, en op zodanige voorwaarden als by de Memorie der Heeren Falck, Craeyvanger en Scholten amoel is voorgedragen, en waar toe Commisfarisfen zi'g ten deezen refereerden, mits egter de Compagnie dan tevens ont-

' he-